Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden doorlopende lessen Yoga2all

Deze Algemene Voorwaarden zijn op gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 50589547 en datum 1 januari 2014 en zijn vanaf die datum van kracht. In deze voorwaarden gelden de volgende definities; Yoga2all: Yoga2all , gevestigd te (7731 RV) Ommen aan de Dwarsweg 6 Lid (Leden): iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Yoga2all een lidmaatschapsovereenkomst aangaat.

Elk lid is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden voor ieder lid, er wordt in geen enkel geval een uitzondering gemaakt.

Het lid neemt deel aan de lessen vanaf de afgesproken aanvangsdatum (inschrijfdatum) voor onbepaalde tijd. Elk lid is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Het lid is verantwoordelijk voor bewegen binnen eigen grenzen.

Elk lid dient zich te houden aan de huisregels. Roken en het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan schoenen en jassen mee te nemen in de yogazaal. De yogaruimte dient zonder schoenen te worden betreden.

Het lidmaatschapsgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat in de meest recente folders of op de website. Dit bedrag geldt per maand, ongeacht hoeveel lessen in deze maand plaatsvinden.

De maandelijkse betaling van het lidmaatschapsgeld vindt plaats per automatische incasso. Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf, rond de 27e van elke maand, geïncasseerd. Uitzonderingen hierop zijn de maanden juli en augustus in verband met zomervakantie. Wanneer een lid het oneens is met de afschrijving kan het geïncasseerde bedrag binnen 56 dagen teruggeboekt worden. Wanneer een incasso mislukt of het lidmaatschapsgeld onterecht wordt teruggeboekt, brengt Yoga2all € 2,50 administratiekosten in rekening.

Wanneer er meer dan eens niet aan de betalingsplicht is voldaan, heeft Yoga2all het recht het lidmaatschap per direct te beëindigen. Dit betekent niet dat de betalingsplicht komt te vervallen. Openstaande vorderingen dienen voldaan te worden.

Het lidmaatschapsgeld kan tussentijds worden verhoogd. Leden worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een lid het met deze verhoging niet eens is, bestaat de mogelijkheid voor het lid per direct te stoppen met deelname aan de lessen. In dit geval hoeft geen rekening te worden gehouden met de geldende opzegtermijn. Het lid dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan. Eventuele nog openstaande, in te halen lessen komen hiermee te vervallen.

Yoga2all hanteert het basisschool vakantierooster van regio Noord. Tijdens deze vrije dagen worden er geen doorlopende lessen bij Yoga2all gegeven. Wel mogen deze dagen beschouwd worden als gemiste les. Dit met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van het lid is in geen enkel geval mogelijk. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Het is mogelijk een gemiste les in te halen tijdens één van de overige lesuren. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in dezelfde week plaats te vinden. De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De in te halen lessen vervallen wanneer het lid het lidmaatschap heeft opgezegd. Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen na beëindiging van het lidmaatschap of in de maanden juli en augustus. In te halen lessen kunnen niet worden overgedragen aan derden.

Bevriezing van het lidmaatschap is mogelijk in geval van hoge uitzondering en kan alleen worden doorgevoerd in overleg en na goedkeuring van de administratie van Yoga2all. Voor bevriezing geldt een opzegtermijn van minimaal één volledige kalendermaand voorafgaand aan een nieuwe maand. Dit houdt in dat een extra maand geïncasseerd wordt bij bevriezing. Wanneer het lidmaatschap weer wordt ontdooid, zal het lidmaatschapsgeld voor de eerste maand niet geïncasseerd worden. Aan bevriezing zijn administratiekosten van € 10,00 verbonden. Deze kosten gelden niet voor bevriezing in verband met zwangerschap. De administratiekosten worden geïnd via de automatische incasso. Bevriezing geldt voor een vooraf overeengekomen periode van maximaal 6 maanden. Bevriezing van het lidmaatschap ontdoet het lid niet van betalingsverplichting na de bevriezingsperiode. Bevriezing kan niet worden beschouwd als opzegging van het lidmaatschap, hiervoor dient men de opzegtermijn in acht te nemen.

In geval van bevriezing blijft het lid het recht behouden om eventuele gemiste lessen in te halen. Inhalen van gemiste lessen kan slechts wanneer het lid betalend lid is. Tijdens bevriezing vervallen de rechten op het deelnemen en inhalen van lessen.

Indien een lid het lidmaatschap wil beëindigen, geldt een opzegtermijn van minimaal één volledige kalendermaand voorafgaand aan een nieuwe maand. Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren bij de administratie van Yoga2all (info@yoga2all.nl). Opzeggen bij de docent en/of telefonisch is in geen enkel geval mogelijk.

Wanneer het lid schriftelijk opzegt, ontvangt het lid een schriftelijke bevestiging van uitschrijving van de administratie. Als het lid geen bevestiging ontvangt, dient het lid zelf na te gaan of de uitschrijving in goede orde is ontvangen en doorgevoerd. Dit is de verantwoordelijkheid van het lid. Wanneer achteraf blijkt dat zowel het lid als de administratie van Yoga2all geen bewijs van uitschrijving heeft, zal bovengenoemde opzegtermijn worden gehanteerd. Als schriftelijk kan worden bewezen dat het lid tijdig heeft opgezegd, wordt het lid met terugwerkende kracht uitgeschreven als lid van Yoga2all. Om misverstanden te voorkomen, adviseert Yoga2all het lid om de schriftelijke opzegging te bewaren, in ieder geval tot het lid een bevestiging van uitschrijving ontvangen heeft.

Administratieve handelingen op aanvraag van het lid kosten € 2,50. Uitzonderingen hierop zijn naams- en adreswijzigingen en het up- of downgraden van het abonnement.

Yoga2all behoudt het recht voor om leden deelname aan de lessen te weigeren indien zij dit passend vindt.

Yoga2all kan niet aansprakelijk worden gesteld voor spullen die zoek zijn geraakt in de ruimte van Yoga2all. Tevens kan Yoga2all op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van het lid in en om de ruimten van Yoga2all. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van het lid.

Indien noodzakelijk kan Yoga2all de Algemene Voorwaarden tussentijds aanpassen.

Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

© Yoga2all